Trực tiếp bóng đá

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

02/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

02-01

Khánh HòaKon Tum
KHXSKT
100N
chờ kết quả
70
200N
chờ kết quả
479
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
8868
1226
6977
1TR
chờ kết quả
5618
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
62063
14306
15TR
chờ kết quả
24103
30TR
chờ kết quả
75098
2 TỶ
chờ kết quả
920866
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 02-01-2022

Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kon Tum
0 0603
1 181119
2 262726
3
4
5 58
6 686366
7 707977
8 89
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 02-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 02-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kon Tum - 02-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
4311
2063
4103
1226
5026
4306
0866
6977
5727
8868
5618
0458
6018
5098
479
3489
4219

Xem KQXS Miền trung

26/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

26-12

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
41
98
200N
525
912
400N
1850
3643
7288
7923
0553
2737
1TR
2507
6077
3TR
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
10TR
78169
26070
29924
90783
15TR
48244
20201
30TR
24215
34381
2 TỶ
569935
678976
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 26-12-2021

Khánh Hòa
0 070605
1 1015
2 252324
3 35
4 414344
5 50
6 69
7 70
8 8882
9
Kon Tum
0 01
1 121115
2 2324
3 37
4 4749
5 5350
6
7 7776
8 8381
9 989391

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 26-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 26-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1850
0410
6070
41
3182
3643
2423
4824
8244
525
7725
0105
4215
9935
6406
2507
7288
8169
Kon Tum - 26-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0450
6311
1491
0201
4381
912
7923
0553
7993
0783
9924
3915
8976
2737
6077
5447
98
9649

Xem KQXS Miền trung

19/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

19-12

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
84
75
200N
608
123
400N
3284
3086
9644
3248
5516
5573
1TR
8301
9703
3TR
31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
10TR
69742
30432
96832
38536
15TR
42355
87747
30TR
31774
32007
2 TỶ
106874
355904
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 19-12-2021

Khánh Hòa
0 08010002
1 19
2 2924
3 32
4 4442
5 5755
6
7 74
8 8486
9
Kon Tum
0 030704
1 1610
2 2326
3 34383236
4 4847
5 59
6
7 7573
8 84
9 95

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 19-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 19-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1500
8301
3102
9742
0432
84
3284
9644
4124
1774
6874
2355
3086
1757
608
9808
6229
0919
Kon Tum - 19-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7010
6832
123
5573
9703
3784
4334
5904
75
8095
5516
1126
8536
7747
2007
3248
0238
3959

Xem KQXS Miền trung

12/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

12-12

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
43
13
200N
623
793
400N
8041
4654
4346
0691
5058
7030
1TR
6177
9619
3TR
28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
10TR
53064
90817
25125
15207
15TR
16302
17385
30TR
01087
47024
2 TỶ
273159
651163
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 12-12-2021

Khánh Hòa
0 02
1 17
2 2324
3 38
4 434146
5 5459
6 64
7 777176
8 8987
9
Kon Tum
0 07
1 1319
2 202524
3 3038
4
5 5851
6 63
7
8 808685
9 93919799

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 12-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 12-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8041
1171
6302
43
623
8123
7523
4654
8124
3064
4346
6576
6177
0817
1087
4438
5489
3159
Kon Tum - 12-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7030
2980
1120
0691
5451
13
793
1163
7024
5125
7385
0686
8597
5207
5058
2838
9619
3099

Xem KQXS Miền trung

05/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

05-12

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
15
66
200N
662
720
400N
9285
0244
0632
1980
5610
2001
1TR
0686
4356
3TR
62038
22359
08462
04801
74801
86494
97929
09167
07560
62136
36473
23085
19479
19222
10TR
62043
86441
19540
74714
15TR
54837
87552
30TR
10226
46240
2 TỶ
806752
642066
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 05-12-2021

Khánh Hòa
0 0101
1 15
2 2926
3 323837
4 444341
5 5952
6 62
7
8 8586
9 94
Kon Tum
0 01
1 1014
2 2022
3 36
4 4040
5 5652
6 666760
7 7379
8 8085
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 05-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 05-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4801
4801
6441
662
0632
8462
6752
2043
0244
6494
15
9285
0686
0226
4837
2038
2359
7929
Kon Tum - 05-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
720
1980
5610
7560
9540
6240
2001
9222
7552
6473
4714
3085
66
4356
2136
2066
9167
9479

Xem KQXS Miền trung

28/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

28-11

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
29
63
200N
378
460
400N
7006
3559
7945
6749
9163
4785
1TR
9688
6989
3TR
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
10TR
02047
71474
27354
18953
15TR
38503
49724
30TR
88959
34877
2 TỶ
467908
922062
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 28-11-2021

Khánh Hòa
0 0605060308
1 16
2 29
3 35
4 454247
5 5959
6 62
7 787274
8 88
9
Kon Tum
0 06
1
2 24
3 3433
4 494947
5 565453
6 636062
7 77
8 858983
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 28-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4572
2342
7662
8503
1474
7945
8605
6635
7006
7616
9506
2047
378
9688
7908
29
3559
8959
Kon Tum - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
460
2062
63
9163
3283
7333
8953
5234
7354
9724
4785
6356
1606
0247
4877
6749
6989
5649

Xem KQXS Miền trung

21/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

21-11

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
20
23
200N
555
140
400N
3331
3723
3946
2762
1047
6528
1TR
1329
9217
3TR
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
10TR
31277
02684
02698
71744
15TR
66355
92737
30TR
13576
05385
2 TỶ
163825
436881
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 21-11-2021

Khánh Hòa
0
1 1911
2 20232925
3 3132
4 46
5 55
6 62
7 7776
8 8684
9 9699
Kon Tum
0
1 17
2 232821
3 37
4 404744
5 56
6 62
7 7674
8 8581
9 9598

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 21-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 21-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
3331
1011
1462
0032
3723
2684
555
6355
3825
3946
8396
3586
3576
1277
1329
0819
9999
Kon Tum - 21-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
140
6021
6881
2762
23
0623
1874
1744
3495
5385
2076
0356
1047
9217
3517
2737
6528
2698

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80  ( 8 ngày )
00  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )
19  ( 5 ngày )
15  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
78  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
31  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
08  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

82 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 19 Lần 0
9 Lần 0
2 15 Lần 0
13 Lần 0
3 11 Lần 0
10 Lần 0
4 15 Lần 0
20 Lần 0
5 12 Lần 0
7 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 12 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
14 Lần 0
9 9 Lần 0
Thể thao Game casino Bóng rổ Tỉ số bóng đá Kết quả xổ Số Miền Trung Kết quả xổ Số Bình Thuận Baccarat Cá độ thể thao Baccarat casino Casino game poker Nền tảng cờ bạc Game poker Casino game nổ hũ poker Kết quả xổ Số Quảng Trị